Instruktørutdannelse i mindfulness

Kull 16 med oppstart 24. februar 2020! Early bird med frist 24.november!

Meld din interesse:

Og motta informasjon om instruktørutdannelsen

Navn *
Navn

Vår ambisjon er å være den ledende instruktørutdannelsen for deg som ønsker å være instruktør i mindfulness. Derfor går vi litt dypere inn i hva mindfulness egentlig handler om. Vår innstilling er at konteksten den enklelte deltager er en del av er viktigere enn standardiserte programmer, så vi legger heller vekt på hva mindfulness er. Vi har lærere med bred praktisk erfaring fra benyttelse av mindfulness-baserte tilnærminger for enkeltpersoner og organisasjoner, og vi har god erfaring med alt fra lederutvikling til angstproblematikk. Instruktørutdannelsen er også åpen for deg som tidligere har gjennomført tilsvarende utdannelser ved andre læresteder. Utdannelsen er godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. 

Å være instruktør i Mindfulness forutsetter at du har en nær, personlig og indre kjennskap til mindfulness som en tilnærming til livet, at du kjenner til ulike metoder som benyttes, at du kjenner til bakgrunnen for denne tilnærmingen, at du har innsikt i det teoretiske og filosofiske grunnlaget mindfulness bygger på (både det grunnleggende i buddhistisk psykologi og de nyeste forskningsfunn på effekter av mindfulness – trening på ulike grupper av mennesker), at du klarer å formidle kjernen i denne tilnærmingen til andre og at du er villig til å fortsette din utvikling som menneske og instruktør. Men først og fremst krever det at du selv har en regelmessig egenpraksis. For å kunne instruere andre i mindfulness, må du selv kjenne til hvordan denne tilnærmingen fungerer for deg. En forutsetning for at du skal komme gjennom denne utdanningen, er at du er villig til å legge ned et betydelig arbeid med din egen meditasjonspraksis.

Instruktørutdannelsen i Mindfulness-trening vil strekke seg over to semester slik at du får anledning til å bli kjent med tilnærmingen selv før du underviser andre. Første halvår vil handle om deg og ditt forhold til mindfulness, mens andre semesteret vil fokusere på deg som instruktør i Mindfulness-trening. Det forutsettes at du har anledning til å jobbe med instruksjon av en gruppe i siste del av andre semester.  

Utdannelsen vil være modulbasert og bestå av seks samlinger. Samling 3 vil være et retreat over fire dager, mens samling 6 vil gå over tre dager. De øvrige samlingene består av to hele dager. En kursdag vil vare fra 09.00 til 19.00 (inkludert matpauser/pauser). Du må påregne tid til egenpraksis og til teoretisk fordypning mellom samlingene. Sted: Oslo

Påmelding

Søknaden om deltagelse i programmet består av to deler. I del 1 dokumenterer du dine relevante erfaringer (både yrkeserfaringer og eventuelle relevante personlige erfaringer) og begrunner hvorfor du bør få anledning til å være med på utdanningsløpet for å bli instruktør i Mindfulness-trening. Del 2 av søknaden består av et motivasjonsskriv hvor du begrunner dine motiver for å bli instruktør i Mindfulness-trening. Her vil vi at du gjør rede for hvor mye tid og innsats du er villig til å legge ned i den nødvendige treningen, hvor motivert du er til å dele dine erfaringer med andre kursdeltagere, samt noen tanker om hva du ønsker å benytte denne instruktørutdanningen til.

Del 1 og del 2 i søknaden skal begrenses til en A - 4 side hver.

Det forutsettes deltagelse på alle samlinger, de bygger på hverandre og er forutsetninger for å bestå eksamen og få instruktør – diplom.

Samlingene vil gjennomføres på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, se www.haraldsheim.no for veibeskrivelse. Samling nummer 3 vil arrangeres på Renskaug Vertsgård.

Early bird pris: kr 34 000,- per deltager for søknader som er innsendt og godkjent før 24. november. Ikke refunderbart depositum (kr 4000,-) må innbetales. Ingen MVA. 


Faktura på kr 27000 oversendes etter bekreftet plass. Resten faktureres før oppstart 2. semester. Bekreftelse av mottatt plass er bindende, og medfører bindende betaling for første semester.

Maks 16 deltagere. De siste kullene har hatt venteliste.
Søknad sendes til ivar@co-create.no. 


LÆRERE

Viggo Johansen

Viggo Johansen levde fire år som buddhistmunk (1994-1998) og tok deretter et hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo (2004). Viggo er også utdannet kognitiv terapeut etter tre år ved Sct. Hans Hospital, Roskilde, Danmark (2009). Han ga ut boken "Å leve mindfulness - Indre Stillhet" i 2013 og "Stille Vitne. Mindfulness - meditasjon: praktisk veiledning for indre ro og harmoni"  i 2015. Viggo har jobbet med endringsprosesser, både individuelt og i grupper, siden 2004 og er en ettertraktet foredragsholder og mindfulness-lærer i Norge og i utlandet.

 

Ivar om Viggo: Viggo har dyp og indre kjennskap til mindfulness, noe også hans undervisning bærer preg av. Jeg har ikke kommet over noen som kan forklare kjernen i mindfulness med en større klarhet, og som også evner å gå bakenfor de moderne beskrivelsene av dette og inn i dybden. Det tok oss 15 minutter å finne ut at vi skulle samarbeide om utviklingen av mindfulness-feltet i Norge og har siden drevet vårt felles selskap, MindAct, hvor vi både jobber med mindfulnessbasert leder - og medarbeiderutvikling og arrangerer en fordypning for erfarne utøvere av mindfulness og yoga. For meg er det inspirerende (og hyggelig) å jobbe med Viggo - og det er en glede å ha han med i prosjektet med å utdanne instruktører i mindfulness i Norge. Se mer om Viggo her Mindfulliving og her (denne siden relanseres om kort tid)

Christian gaden jensen

Ivar Vehler er sosiolog fra Universitetet i Oslo med spesialisering i ledelse og personalpsykologi fra University of California, Berkeley. Han har jobbet med menneskelige utviklingsprosesser i over 25 år, først innen idrett og så innen arbeidsliv. De siste 14-15 årene har Ivar fundert sitt arbeide i ulike visdomstradisjoner og de siste ni år har han jobbet eksplisitt med mindfulness, både med privatpersoner og organisasjoner. Ivar har deltatt i flere ulike forskningsprosjekter om mindfulness og ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Han har utdannet instruktører i mindfulness siden 2012.

Magnus Andersen

Magnus Andersen er filosof fra Universitetet i Tromsø. Hans spesialisering er eksistensfilosofi med fokus på selvforståelse og selvutvikling. Han har undervist ved instruktørutdannelsen siden oppstarten i 2012 hvor perspektiver fra blant andre Kierkegaard, Sartre og Camus bidrar til en dypere forståelse av menneskesinnet. Magnus har tidligere levd 15 år som håndballproff i mange ulike klubber i Europa. I tillegg til arbeid med filosofi er han i dag sportslig ansvarlig for elitesatsningen i Fredrikstad Ballklubb.

Magnus Andersen er filosof fra Universitetet i Tromsø. Hans spesialisering er eksistensfilosofi med fokus på selvforståelse og selvutvikling. Han har undervist ved instruktørutdannelsen siden oppstarten i 2012 hvor perspektiver fra blant andre Kierkegaard, Sartre og Camus bidrar til en dypere forståelse av menneskesinnet. Magnus har tidligere levd 15 år som håndballproff i mange ulike klubber i Europa. I tillegg til arbeid med filosofi er han i dag sportslig ansvarlig for elitesatsningen i Fredrikstad Ballklubb.

Ivar om Magnus: Magnus bidrar til å utdype forståelsen av menneskesinnet slik at vi både kan få dypere innsikt i oss selv - og et sterkere fundament som mindfulness - instruktører for andre. Spesielt er hans forståelse av Kierkegaard direkte relevant som et bakteppe for å forstå det moderne menneskets kamp med seg selv. Undervisningsøkten med Magnus er dialogbasert og skaper høyt engasjement.

Les tilbakemeldinger fra tidligere deltagere.

1. SEMESTER:

DEG OG MINDFULNESS

1. Introduksjonskurs

2. Christian Gaden Jensen, PhD, gir en omfattende innføring i forskning om mindfulness.

3.Retreat. Kost og losji er inkludert i prisen

2. SEMESTER:

INSTRUKSJON

1. Instruksjon

2. Komposisjon av kurs og intervensjoner (program) 

3. Eksamen 

Arbeidskrav:

Hver deltager gjennomfører en treningsperiode med nærgruppe, samt gjennomfører en periode som instruktør for en gruppe. I tillegg skal det leveres en skriftlig oppgave om mindfulness

Hver deltager får en veiledningssamtale per semester. 

Ivar Vehler vil være hovedansvarlig for opplegg og gjennomføring. Viggo Johansen vil også være en vesentlig bidragsyter inn i utdannelsen. Den danske nevropsykologen Christian Gaden Jensen (PhD) gir en to dagers innføring i forskning på meditasjonsbaserte tilnærminger. Filosof Magnus Andersen er et fast innslag med et dialogbasert foredrag om eksistensfilosofi.

Samling 1: 

 

(24. og 25. februar 2020)

Introduksjon

Gjennomgang av plan for opplegget

Forberedende undersøkelser

Hva er mindfulness

Historisk bakgrunn

Kort om effekter av mindfulness

Metoder for praktisering av mindfulness

Instruktør: Ivar Vehler

Samling 2:

(30. og 31. mars 2019)

Hva sier forskningen om mindfulness? Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Presentasjon av de nyeste funnene av effekter av mindfulness på hjernen, kroppen, oppmerksomheten og stress.

Praktisering av mindfulness

Instruktør: Christian Gaden Jensen og Ivar Vehler

Samling 3:

(8. til 11. mai 2020)

Mindfulness fordypning/ Retreat 

Under denne samlingen vil det fokuseres på grunnleggende aspekter ved buddhistisk psykologi og du vil prøve ut ulike meditasjonsmetoder.

Deler av samlingen vil foregå i stillhet. Kost og losji under denne samlingen er inkludert i prisen.

Sted: Nøsen Yoga, Valdres

 Instruktør: Ivar Vehler

Samling 4:

(17. og 18. august 2020)

Mindfulness og instruktør-rollen

I denne samlingen undervises det i sentrale aspekter ved instruktør-rollen og deltagerne vil instruere hverandre.

Instruktør: Ivar Vehler

Samling 5:

( 21. og 22. september 2020)

Mindfulness og instruktør-rollen

Gjennomgang av program for instruksjon av grupper, samt praktisering av instruksjon basert på eget opplegg for instruksjon av grupper.

I denne samlingen vil du også få en innføring i eksistensfilosofi for bedre å kunne forstå prosessene deltagerne opplever

Instruktør: Magnus Andersen (filosof) og Ivar Vehler

Samling 6: 

(7., 8., og 9. desember 2020)

Instruksjon og eksamen (3 dager)

Kriteriene for – og gjennomføring av eksamen, vil foreligge før oppstart av andre semester. Dette fordi første semester kun handler om deg og ditt forhold til egen mindfulness-praksis.

Eksamen vil være åpen for ekstern deltagelse

Instruktører og eksaminatorer: Viggo Johansen og Ivar Vehler

Alle samlingene vil bestå av både teori og praksis, samt erfaringsdeling fra deltagernes opplevelser knyttet til praksis mellom samlingene. Det vil bli gitt utviklingsoppgaver som deltagerne må jobbe med mellom samlingene.

Søknad

Søknaden om deltagelse i programmet består av to deler. I del 1 dokumenterer du dine relevante erfaringer (både yrkeserfaringer og eventuelle relevante personlige erfaringer) og begrunner hvorfor du bør få anledning til å være med på utdanningsløpet for å bli instruktør i Mindfulness-trening. Del 2 av søknaden består av et motivasjonsskriv hvor du begrunner dine motiver for å bli instruktør i Mindfulness-trening. Her vil vi at du gjør rede for hvor mye tid og innsats du er villig til å legge ned i den nødvendige treningen, hvor motivert du er til å dele dine erfaringer med andre kursdeltagere, samt noen tanker om hva du ønsker å benytte denne instruktørutdanningen til.

Del 1 og del 2 i søknaden skal begrenses til en A - 4 side hver.

Det forutsettes deltagelse på alle samlinger, de bygger på hverandre og er forutsetninger for å bestå eksamen og få instruktør – diplom.

Samlingene vil gjennomføres på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, se www.haraldsheim.no for veibeskrivelse. Samling nummer 3 vil arrangeres på Nøsen Yoga og Fjellhotell i Valdres.

Pris: kr 37 000,- per deltager. Ingen MVA.

Faktura på kr 27000 oversendes etter bekreftet plass. Resten faktureres før oppstart 2. semester. Bekreftelse av mottatt plass er bindende, og medfører bindende betaling for første semester.

Søknader mottas fortløpende.
Søknad sendes til ivar@co-create.no